Search form

Markɨ 14:22

Nḛ kuso lə Ɓaɓe

(Mt 26.26-30; Lk 22.14-20; 1Kor 11.23-25)

22Lokɨ ɨsi ta nḛ kuso tɨ, Jəju un mapa, ra oyo Luwə dɔ tɨ, uwə tətɨ naa tɨ, təl-n adɨ njé ndo je, nɨngə əl-de ə nə: «Ɨtaai, e kɨn e darɔm.»