Search form

Markɨ 14:27

Jəju əl təkɨ Pɨyər a najɨ ta gər-ne

(Mt 26.31-35; Lk 22.31-34; Ja̰ 13.36-38)

27Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «A ɨmbati mi pətɨ, tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “M-a m-tɔl ɓa batɨ je, nɨngə batɨ je a sanəi-naa kɨ lo lo” .