Search form

Markɨ 14:32

Jəju əl ta kɨ Luwə Jətɨsəmane tɨ

(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)

32Go tɨ, Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɔti rəi lo tɨ madɨ kɨ tɔe nə Jətɨsəmane. Jəju əl-de ə nə: «Ɨsi lo kɨn tɨ ne be ɨngɨnəi mi, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ m-a m-əl ta kɨ Luwə.»