Search form

Markɨ 14:41

41Jəju təl aw, re kɨ ko̰ mɨtə, əl-de ə nə: «Ɨtoi ta ɓi tɨ ne, ɨsɨ ɔri kə̰ə̰ ɓəy a? Asɨ be nga! Dɔ kagɨ lo re kadɨ a ɨləi mi NGon dəw ji njé ra majal je tɨ ngata.