Search form

Markɨ 14:66

Pɨyər najɨ ta gər Jəju

(Mt 26.69-75; Lk 22.56-62; Ja̰ 18.15-18,25-27)

66Lokɨ Pɨyər e ta mbalo tɨ, nangɨ ne ɓəy, dəne kare kɨ dan dəne je tɨ kɨ njé ra kɨlə me kəy tɨ lə kɨ bo lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je ḭ no̰o̰ re.