Search form

Markɨ 15:21

Ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Ja̰ 19.17-27)

21Dɨngəm kare kɨ Sɨrən tɨ, tɔe nə Sɨmo̰, e baw Aləgɨjandɨr əi kɨ Rupusɨ, ḭ wale, nɨngə asɨgar je uwəi-e ɨndəi tɔgɨ dɔe tɨ adɨ otɨ kagɨ-dəsɨ lə Jəju.