Search form

Markɨ 15:26

26NDangi me batɨ, nḛ kɨ ra ə n-ɓəi-e-n kagɨ-dəsɨ tɨ əi nə: «NGar lə Jɨpɨ je.»