Search form

Markɨ 15:32

32Kɨrɨsɨ, kɨ Luwə mbəte, ngar lə Isɨrayəl je ka kam, kaje ə wa kɨ j-a ne kɨn, kadɨ ḭ taa dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ur nangɨ adɨ j-o, adɨ tə j-o-n ta lie tə ta kɨ rɔjetɨ!» NJé kɨ ɓəi-de kagɨ-dəsɨ tɨ naa tɨ sie ka kɨn ka taji-e tɔ.