Search form

Markɨ 15:36

36Dəw kare dande tɨ a̰y ngɔdɨ, un nḛ kɨ to hom hom, ɨlə me man kandɨ ndu tɨ kɨ masɨ, nɨngə ɨlə ta gakɨra tɨ adɨ Jəju kadɨ a̰y, ɓa əl ə nə: «Ɨngəmi adɨ j-oi se Eli a re rɨse nangɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ wa?»