Search form

Markɨ 15:41

41E əi je kɨn ə ndoləi go Jəju, ta rai sie me nḛ ge je tɨ lie lokɨ e-n Galile tɨ. Nɨngə, dəne je kɨ rangɨ ngay kɨ rəi sie Jorijaləm tɨ ka əi no̰ ɓəy tɔ.