Search form

Markɨ 15:7

7NGa nɨngə dɨngəm kare kɨ ɓari-e nə Barabasɨ e dangay tɨ no̰o̰ tɔ. Uwəi-de dangay tɨ əi kɨ madɨne je ɔjɨ-n dɔ tɔl kɨ tɔli dəw, lo wongɨ tɨ kɨ ra-de dɔ njé ko̰ɓe je tɨ.