Search form

Markɨ 16:14

Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare

14Ta tɔl tae tɨ, Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde e kare lokɨ ɨsɨ usoi nḛ. Lo kɨn tɨ, Jəju kɔl səde dɔ me nga̰ tɨ, kɨ kəm kutɨ ləde, mbata mbati taai me njé kɨ ooi-e təkɨ ḭ lo koy tɨ.