Search form

Markɨ 16:7

7Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, awi əli Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé ndo je lə Jəju təkɨ a aw kadɨ ngɨnə səsi Galile tɨ. Lo kɨn ə a oi-e tɨ, təkɨ əl-n səsi kəte.»