Search form

Markɨ 2:18

Kəl ta kɨ Luwə kɨ kɨyə̰ ta nḛ kuso

(Mt 9.14-17; Lk 5.33-39)

18NDɔ kare njé ndo je lə Ja̰ Batɨsɨ əi kɨ Parɨsɨ je ɨyə̰i ta nḛ kuso. Dɔ kagɨ lo tɨ kɨn ə dɨje rəi rɔ Jəju tɨ dəji-e əi nə: «Ra ban ə njé ndo je lə Ja̰ əi kɨ njé ndo je lə Parɨsɨ je, ɨsɨ ɨyə̰i ta nḛ kuso, ə ya̰i je, rai al ə?»