Search form

Markɨ 2:19

19Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Oi kadɨ e go rəbe tɨ kadɨ dɨje kɨ ɓari-de lo nḛ kuso taa-naa tɨ, a ɨyə̰i ta nḛ kuso dɔ kagɨ lo tɨ kɨ nje taa dəne ɨsɨ-n səde naa tɨ a? Jagɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ nje taa dəne ɨsɨ-n səde naa tɨ, a asi kɨyə̰ ta nḛ kuso, al.