Search form

Markɨ 2:23

Ta lə Jəju dɔ ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ

(Mt 12.1-8; Lk 6.1-5)

23Jəju ɨndə də me ndɔr gəme je tɨ, ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ lə Jɨpɨ je. NJé ndo je lie kɨ əi sie, gangi dɔ ko je dɔ njɨyə tɨ usoi.