Search form

Markɨ 3

Jəju adɨ rɔ nga dɨngəm kɨ jie oy njururu

(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)

1Jəju təl aw kəy kaw-naa tɨ gogɨ ɓəy. Nɨngə dɨngəm kare kɨ jie oy njururu e me kəy kaw-naa tɨ no̰o̰. 2Dɨje ɨsi jəke ɨsɨ ɨndəi kəmde kadɨ n-ooi se Jəju a adɨ dɨngəm kɨn rɔ nga ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ wa? E ta bole kɨ ɨsɨ sangi kadɨ n-ɨndəəi ta dɔe tɨ. 3Jəju əl dɨngəm kɨ jie oy njururu ka kɨn ə nə: «Ḭ taa ɨre dana ne, ta kəm dɨje tɨ pətɨ.» 4Nɨngə Jəju təl dəjɨ ndəgɨ dɨje ə nə: «Ri ə majɨ mba kadɨ dəw ra ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ ə? Kadɨ dəw ra majɨ ə se kadɨ dəw ra majal ə? Kadɨ dəw nagɨ madɨne ta yo tɨ ə se kadɨ ɨyḛ adɨ tujɨ kɔ ə?» Lo to jɨjɨji, dəw kare ka əl ta al. 5Jəju ɨndə kəmne go̰-n-de ba pətɨ, kɨ wongɨ, mee tɨnge dɔde tɨ ngay mbata me nga̰ ləde. Nɨngə əl dɨngəm ka kɨn ə nə: «Ɨsurə jii.» Dɨngəm surə jine nɨngə, jie təl to majɨ kare. 6Ə lokɨ Parɨsɨ je tḛḛi taga ɓa, awi kalangɨ ba ɨngəi njé kɨ gɨn Erodɨ tɨ əli-naa səde ta kɨ dɔ Jəju tɨ kadɨ n-ooi se n-a n-rai ban ə n-a n-tɔli-e wa.

Kosɨ dɨje rəi rɔ Jəju tɨ

(Mt 4.25; 12.15-16; Lk 6.17-19)

7Jəju ɔtɨ aw kɨ njé ndo je ləne ta man ba Galile tɨ. Nɨngə kosɨ dɨje ngay rəi goe tɨ. Kosɨ dɨje ka kɨn ḭ dɔnangɨ Galile tɨ je, dɔnangɨ Jude tɨ je, 8ɓe-bo Jorijaləm tɨ je, dɔnangɨ Idume tɨ je, dɔnangɨ kɨ gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ je, ta dɨje kɨ ɨsi gəri gɨdɨ ɓe-bo kɨ Tɨr kɨ Sɨdo̰ ba pətɨ ka rəi goe tɨ tɔ. Kosɨ dɨje kɨn rəi rɔ Jəju tɨ, mbata oy poy nḛ je kɨ ra. 9Jəju əl njé ndo je ləne kadɨ ɨndəi dɔ to madɨ dana dangɨ adi-ne, mba kadɨ kosɨ dɨje mborəi-ne al. 10Təkɨ rɔjetɨ, Jəju adɨ rɔ nga dɨje ngay, adɨ dɨje pətɨ kɨ awi kɨ mo̰y rɔde tɨ, nagi rɔde mba kadɨ n-ɔdi rɔe. 11Lokɨ dɨje kɨ ndɨl je kɨ majal uwəi-de gɨn tɔgɨde tɨ ooi-e nɨngə, ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰e tɨ, uni ndude taa ə no̰i əi nə: «Ḭ NGon lə Luwə!» 12Nə, ndəjɨ-de kɨ tɔgɨne kadɨ rai adɨ dəw gər-ne al.

Jəju mbətɨ njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo

(Mt 10.1-4; Lk 6.12-16)

13Go nḛ je tɨ kɨn, Jəju aw dɔ mbal tɨ, ɓa njé kɨ ge-de, nɨngə rəi rɔe tɨ. 14MBo̰ dɨje tɨ kɨ ɓar-de kɨn ə Jəju mbətɨ njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ kadɨ əi sie naa tɨ kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ. Əi sie naa tɨ, mba kadɨ ɨlə-de adɨ awi ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. 15Ta awi kɨ tɔgɨ kadɨ tuwəi ndɨl je kɨ majal tɔ. 16Tɔ dɨje kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ Jəju mbətɨ-de ə to kɨn: Sɨmo̰, kɨ Jəju ɨndə tɔe nə Pɨyər, 17Jakɨ, kɨ ngo lə Jəbəde əi kɨ ngokone Ja̰, kɨ Jəju ɓar-de joo pu nə Bowanərjəsɨ, kɨ kɔr me nə «nga lə ndangɨndi»+ , 18kɨ Andɨre, kɨ Pɨlɨpɨ, kɨ Batɨləmi, kɨ Matɨye, kɨ Tomasɨ, kɨ Jakɨ kɨ ngo lə Alpe, kɨ Tade, kɨ Sɨmo̰ kɨ e mbo̰ njé rɔ mbata kɨngə dɔ lə ɓe ləde tɨ, 19taa Judasɨ Isɨkarɨyotɨ kɨ nje kun dɔ Jəju tɔ.

Jəju kɨ noje je

20Jəju aw ɓe nɨngə, kosɨ dɨje rəi uti kəm lo ka ka ɓəy, adɨ lo kadɨ əi kɨ njé ndo je ləne ɨngəi dɔ kagɨ lo kadɨ usoi nḛ ka goto. 21Lokɨ noje je oi poy ta kɨn nɨngə, rəi mba kadɨ n-ɔri-e n-awi sie ɓe, tadɔ əli əi nə: «Dɔe ɨsɨ dana al.»

(Mt 12.24-29; Lk 11.15-22)

22NJé ndo ndu kun je lə Luwə kɨ ḭ Jorijaləm tɨ əli əi nə: «Bəljəbul ɨsɨ mee tɨ. Nɨngə e kɨ tɔgɨ lə ngar lə ndɨl je kɨ majal, ə ɨsɨ tuwə-n ndɨl je kɨ majal.» 23Be ə Jəju ɓar-de kɨ rɔne tɨ nɨngə, ɔr-de gɨn nḛ je me kujɨ ta je tɨ ə nə: «Oi kadɨ Sata̰ a tuwə dɨje lə Sata̰ ban? 24Kɨn ə, dɨje kɨ me ɓeko̰ tɨ kɨ kare ba, təli dɔnaa tɨ rɔi-naa ə, ɓeko̰ kɨn a a taa al. 25Lokɨ dɨje kɨ me kəy tɨ kɨ kare ba təli dɔnaa tɨ, rɔi-naa, me kəye kɨn a ra tɔgɨ kaw kəte al. 26Re Sata̰ ə wa adɨ dɨje lie təli dɔnaa tɨ kɨ rɔ, adɨ gangi-naa dana joo ə, ko̰ɓe lie a ra tɔgɨ kaw kɨ kəte al, gɨne a gangɨ. 27Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, kɨn ə re dəw uwə dəw kɨ nje tɔgɨ dɔe kəte al ə, a asɨ kur me kəy tɨ lie, kadɨ ndur nḛ kɨngə lie al. Lokɨ dɔe ngata nɨngə, a ndur nḛ kɨ me kəy tɨ lie təkɨ mene ge. 28M-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, majal je pətɨ kɨ dɨje rai, se nḛ tajɨ je pətɨ kɨ a tḛḛ tade tɨ kɨ dɔ Luwə tɨ, Luwə a ɨyə̰ goe kɔ adɨ-de. 29Nə re dəw əl ta kɨ mal dɔ NDɨl Luwə tɨ nɨngə, Luwə a ɨyə̰ go kɔ ade al ratata. Dəw kɨn a otɨ kɔy majal ləne kɨn kɨ no̰ne tɨ.» 30Jəju əl-de ta kɨn be mbata njé ndo ndu kun je əli əi nə: «Aw kɨ ndɨl kɨ majal rɔne tɨ.»

Ko̰ Jəju kɨ ngako̰e je kɨ rɔjetɨ

(Mt 12.46-50; Lk 8.19-21)

31Ko̰ Jəju kɨ ngako̰e je rəi ai taga, nɨngə ɨləi dəw kare kadɨ ɓar-e adɨ-de. 32Kosɨ dɨje ngay gəri gɨde wukɨ. Lokɨ rəi əli-e əi nə: «O ko̰i je, kɨ ngako̰i je ai taga no̰o̰, a sangi ni.» 33Nɨngə Jəju təl əl-de ə nə: «Na̰ je ə əi kom je kɨ ngakom je ə?» 34Ɓa go̰ dɨje kɨ ɨsi gəi dɔe wukɨ ka kɨn, nɨngə əl ə nə: «Oi kom je, kɨ ngakom je ə ɨsi kɨn. 35Tadɔ dəw kɨ nje ra ndɨgɨ lə Luwə ə, e ngokom je, e konanm je, kɨ kom je.»