Search form

Markɨ 3:1

Jəju adɨ rɔ nga dɨngəm kɨ jie oy njururu

(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)

1Jəju təl aw kəy kaw-naa tɨ gogɨ ɓəy. Nɨngə dɨngəm kare kɨ jie oy njururu e me kəy kaw-naa tɨ no̰o̰.