Search form

Markɨ 3:18

18kɨ Andɨre, kɨ Pɨlɨpɨ, kɨ Batɨləmi, kɨ Matɨye, kɨ Tomasɨ, kɨ Jakɨ kɨ ngo lə Alpe, kɨ Tade, kɨ Sɨmo̰ kɨ e mbo̰ njé rɔ mbata kɨngə dɔ lə ɓe ləde tɨ,