Search form

Markɨ 3:4

4Nɨngə Jəju təl dəjɨ ndəgɨ dɨje ə nə: «Ri ə majɨ mba kadɨ dəw ra ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ ə? Kadɨ dəw ra majɨ ə se kadɨ dəw ra majal ə? Kadɨ dəw nagɨ madɨne ta yo tɨ ə se kadɨ ɨyḛ adɨ tujɨ kɔ ə?» Lo to jɨjɨji, dəw kare ka əl ta al.