Search form

Markɨ 4

Kujɨ ta kɨ dɔ nje dɨbɨ nḛ tɨ

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

1Jəju ɨlə ngɨrə kadɨ ndo dɨje nḛ kadɨ ba bo tɨ ɓəy. Kosɨ dɨje ngay kawi-naa gəi gɨde, adɨ aw, al ɨsɨ me to tɨ, nangɨ dɔ ba tɨ. Kosɨ dɨje ai ngangɨ ba tɨ ne, təli kəmde kɨ dɔe tɨ. 2Jəju ndo-de nḛ je ngay me kujɨ ta je tɨ. Me nḛ ndo tɨ lie, əl-de ə nə: 3«NJe ndɔr kare aw kadɨ dɨbɨ nḛ, 4nɨngə dɔ kagɨ lo tɨ kɨ a ɨlə ko, ka̰ ko je madɨ tosi ngangɨ rəbɨ tɨ adɨ yəl je rəi o̰i makɨ. 5Ka̰ ko je kɨ nungɨ tosi dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, adɨ lo kadɨ ɨngəi dɔnangɨ asɨ tam ɨləi ngɨrəde tɨ goto. Nə ke ə tɔgi kalangɨ ba, tadɔ ngɨrəde to tane. 6Lokɨ kadɨ ɔsɨ nɨngə, ngan ko je ka kɨn ndoləi mbaw, ɓa go tɨ, tuti kurɨm, tadɔ ngɨrəde aw nangɨ boy al. 7Ka̰ ko je kɨ nungɨ, tosi dan kon je tɨ, adɨ kon je tɔgi ndəmi-de mbɔl, adɨ lo kadɨ andi goto. 8Nə ka̰ ko je madɨ tosi dɔnangɨ kɨ majɨ tɨ. Be ə, tɔgi kalangɨ ba, adɨ andi. Kɨ na je andi asɨ kutɨ mɨtə, njé kɨ nungɨ andi asɨ kutɨ mehḛ, taa njé kɨ nungɨ ɓəy andi asɨ ɓu kare tɔ.» 9Go tɨ nɨngə, Jəju əl-de ə nə: «Dəw kɨ aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta ɓa, kadɨ oo dɔ ta kɨn majɨ!»

MBa ri ə Jəju ndo nḛ kɨ kujɨ ta je ə?

(Mt 13.10-15; Lk 8.9-10)

10Lokɨ kosɨ dɨje awi nɨngə, njé kɨ njé nay sie, kɨ njé ndo je lie kɨ dɔgɨ gɨde e joo, dəji-e kadɨ ɔr-de gɨn kujɨ ta je kɨ ndo-n nḛ kadɨ n-gəri. 11Ə əl-de ə nə: «Səi, Luwə tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lie adɨ səsi. Nə ndəgɨ dɨje kɨ ai taga, ɨngəi nḛ ndo je pətɨ kɨ kujɨ ta. 12E be mba kadɨ,

“Re go̰i lo majɨ ka oi nḛ al nɨm,

re oi dɔ ta majɨ ka gəri me al nɨm,

tadɔ re gəri me nɨngə, a təli rɔde go Luwə tɨ kadɨ Luwə ɨyə̰ go majal je ləde kɔ”.+ »

Jəju ɔr me kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ nje dɨbɨ ko

(Mt 13.18-23; Lk 8.11-15)

13Jəju əl-de ə nə: «Ɨgəri me kujɨ ta kɨn al a? A re ɨgəri me kujɨ ta kɨn al ə a rai ban ə a ɨgəri ndəge je ə?» 14NJe kɨlə ko, nḛ kɨlə lie e Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə. 15Ka̰ ko kɨ tosɨ ngangɨ rəbɨ tɨ, ɔjɨ dɔ dɨje madɨ kɨ oi ta lə Luwə, nɨngə Sata̰ re ɔr ta kɨ oi ka kɨn mede tɨ kalangɨ ba kɔ. 16NGa nɨngə, əi je kɨ tosi dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə nɨngə, taai langɨsi ba kɨ rɔnəl, 17nə ta kɨn, ulə ngɨrəne mede tɨ al. Əi dɨje kɨ njé kuwə kɨ ta lə Luwə dɔ kagɨ lo kɨ ndə̰y be par. Dɔ kagɨ lo kɨ ko̰ je, ə se kɨndə kəm ndoo kɨ mbata ta lə Luwə re ɓa, ɨyə̰i kadɨ-me ləde kɔ kalangɨ ba. 18Ka̰ ko kɨ tosɨ dan kon je tɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə, 19nə me ka sururu dɔ nḛ je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ, kɨ ra ta nḛ majɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ, taa ɓo nḛ je kɨ rangɨ kɨ dangɨ dangɨ, utɨ dɔ ta kɨ oi, adɨ lo kadɨ andi goto. 20Nɨngə, ndəgɨ ka̰ ko je kɨ tosi dɔnangɨ kɨ majɨ tɨ, ɔjɨ dɔ dɨje kɨ oi Poy Ta kɨ Majɨ, nɨngə taai mede tɨ, ə tḛḛi kɨ kandɨde tɔ. Kɨ madɨ je andi kutɨ mɨtə je, kutɨ mehḛ je, kɨ ɓu kare je.

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ lambɨ

(Lk 8.16-18)

21Nɨngə Jəju təl əl-de ɓəy ə nə: «Dəw a re kɨ lambɨ kəy ə dəbɨ ngo dɔ tɨ, ə se ɨndə gɨn tɨrə tɨ a? A ɨndə dɔ nḛ tɨ taa. 22Nḛ je pətɨ kɨ e kɨ ra gɨdɨ ngə̰y tɨ, a to taga ta kəm dɨje, ə nḛ je kɨ e kɨ ra lo ɓɔyɔ tɨ, a to kɨ taga pa̰y tɔ. 23Re dəw aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta nɨngə, kadɨ oo majɨ.» 24Jəju təl əl-de ɓəy ə nə: «Majɨ kadɨ uri mbisi majɨ oi dɔ ta, ɓɨ oy kɨ no̰ be al. Ɓa kadɨ ɨgəri təkɨ go rəbɨ kɨ ɨgangii ta dɔ dɨje kɨn ə Luwə a gangɨ-n ta dɔsi tɨ tɔ. Nɨngə ta kɨ gangɨ kɨ dɔsi tɨ a ɨtə e kɨ səi ɨgangi dɔde tɨ kɨn ɓəy. 25Be ə, dəw kɨ aw kɨ nḛ jine tɨ, a adi-e dɔ tɨ ɓəy. Nə dəw kɨ nḛ lie goto, e kɨ ndɨkɨri wa kɨ aw-n jine tɨ kɨn ka, a taai jie tɨ wa ɓəy.»

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ kandɨ nḛ kɨ dɨbɨ

26Jəju təl əl-de ɓəy ə nə: «Ko̰ɓe lə Luwə to tə dəw kɨ aw dɨbɨ nḛ me ndɔ tɨ ləne be. 27Go nḛ dɨbɨ tɨ kɨn, re nje ndɔr to ɓi ə se, to ɓi al ka, kondɔ kɨ kada, nḛ kɨ dɨbɨ, ɨbə ə ɨsɨ tɔgɨ tɔ, kɨ kanjɨ kadɨ nje dɨbe gər-n rəbɨ kɨ ɨsɨ tɔgɨ-n. 28Nangɨ wa kɨ dɔrɔne, ra adɨ ko ɨbə ə tɔgɨ, kade tḛḛ, nɨngə go tɨ gogɨ, ɔr dɔne, ə andɨ. 29Nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ dɔ ko kər asɨ lo kɨjə tɨ, dəw re ɨjə ko tadɔ nayḛ asɨ+

Kujɨ ta kɨ dɔ ka̰ kagɨ tɨ kɨ ɓari-e mutadɨ

(Mt 13.31-32; Lk 13.18-19)

30Jəju əl-de ɓəy ə nə: «Ri ə j-a j-uni kadɨ j-ɔjii ko̰ɓe lə Luwə ə? Ə se kujɨ ta kɨ ban ə j-a j-uni kadɨ j-əl-n ta kɨ dɔ tɨ ə? 31Ko̰ɓe lə Luwə to tə kandɨ nḛ kɨ ɓari-e mutadɨ kɨn be. E kandɨ nḛ kɨ du ɨtə kandɨ nḛ je pətɨ kɨ dəw ɨsɨ dɨbɨ dɔnangɨ tɨ ne. 32Lokɨ dəw dɨbe nɨngə, tɔgɨ ə təl kagɨ ta̰y kɨ bo, ɨtə ndəgɨ kagɨ ta̰y je pətɨ. Bajie je kɨ tɔi, boyi ngay, kadɨ yəl je uwəi lo kɨsɨ dɔ tɨ.» 33Kɨ kujɨ ta je ngay kɨ toi be, kɨ dɨje asi kadɨ gəri, ə Jəju ndo-n-de ta lə Luwə. 34Ta kɨ kadɨ əl-de kɨ kujɨ ta al, goto. Nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ nayḭ kɨ njé ndo je ləne wa par ɓa, ɔr-de me pətɨ.

Jəju ndangɨ nəl ade a lo ka tɨ

(Mt 8.18,23-27; Lk 8.22-25)

35Me ndɔe tɨ no̰o̰, dɔ ji lo sɔl tɨ nɨngə, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Adɨ jɨ gangi ba, j-awi dame tɨ kɨ kare.» 36Ɨyə̰i kosɨ dɨje, nɨngə njé ndo je awi kɨ Jəju me to tɨ kɨ re e tɨ kəte. To je kɨ rangɨ dani-e. 37Nɨngə, nəl kɨ bo ngay bə səde busɨ dɔ batɨ. Pulum ta man ɨndə kadɨ to bɨgɨm bɨgɨm adɨ man ɨsɨ rosɨ to. 38Jəju lə nḛ gətɨ-n dɔne, ə to mongɨ to tɨ, ɨsɨ to ɓi. NJé ndo je lie ndəli-e kɨ no̰ tade tɨ əi nə: «NJe ndo, j-ɨsɨ j-oy be ka oo al a?» 39Jəju ndəl dɔ ɓi tɨ, ndangɨ nəl, ə əl man ba ə nə: «A lo ka tɨ! Adɨ lo to jɨjɨji!» Loe tɨ no̰o̰, nəl ta kə̰ə̰ adɨ lo təl to jɨjɨji. 40Nɨngə, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Ra ban ə ɨɓəli be ə? Bɨtɨ ɓone ka adi mesi al ɓəy a?» 41Ɓəl rade ngay, adɨ dəji-naa ta dande tɨ əi nə: «Dəw ə wa kam e na ə, nəl je kɨ ba je ka oi ta lie be ə+