Search form

Markɨ 4:1

Kujɨ ta kɨ dɔ nje dɨbɨ nḛ tɨ

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

1Jəju ɨlə ngɨrə kadɨ ndo dɨje nḛ kadɨ ba bo tɨ ɓəy. Kosɨ dɨje ngay kawi-naa gəi gɨde, adɨ aw, al ɨsɨ me to tɨ, nangɨ dɔ ba tɨ. Kosɨ dɨje ai ngangɨ ba tɨ ne, təli kəmde kɨ dɔe tɨ.