Search form

Markɨ 4:11

11Ə əl-de ə nə: «Səi, Luwə tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lie adɨ səsi. Nə ndəgɨ dɨje kɨ ai taga, ɨngəi nḛ ndo je pətɨ kɨ kujɨ ta.