Search form

Markɨ 4:13

Jəju ɔr me kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ nje dɨbɨ ko

(Mt 13.18-23; Lk 8.11-15)

13Jəju əl-de ə nə: «Ɨgəri me kujɨ ta kɨn al a? A re ɨgəri me kujɨ ta kɨn al ə a rai ban ə a ɨgəri ndəge je ə?»