Search form

Markɨ 4:17

17nə ta kɨn, ulə ngɨrəne mede tɨ al. Əi dɨje kɨ njé kuwə kɨ ta lə Luwə dɔ kagɨ lo kɨ ndə̰y be par. Dɔ kagɨ lo kɨ ko̰ je, ə se kɨndə kəm ndoo kɨ mbata ta lə Luwə re ɓa, ɨyə̰i kadɨ-me ləde kɔ kalangɨ ba.