Search form

Markɨ 4:32

32Lokɨ dəw dɨbe nɨngə, tɔgɨ ə təl kagɨ ta̰y kɨ bo, ɨtə ndəgɨ kagɨ ta̰y je pətɨ. Bajie je kɨ tɔi, boyi ngay, kadɨ yəl je uwəi lo kɨsɨ dɔ tɨ.»