Search form

Markɨ 4:35

Jəju ndangɨ nəl ade a lo ka tɨ

(Mt 8.18,23-27; Lk 8.22-25)

35Me ndɔe tɨ no̰o̰, dɔ ji lo sɔl tɨ nɨngə, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Adɨ jɨ gangi ba, j-awi dame tɨ kɨ kare.»