Search form

Markɨ 4:5

5Ka̰ ko je kɨ nungɨ tosi dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, adɨ lo kadɨ ɨngəi dɔnangɨ asɨ tam ɨləi ngɨrəde tɨ goto. Nə ke ə tɔgi kalangɨ ba, tadɔ ngɨrəde to tane.