Search form

Markɨ 4:8

8Nə ka̰ ko je madɨ tosi dɔnangɨ kɨ majɨ tɨ. Be ə, tɔgi kalangɨ ba, adɨ andi. Kɨ na je andi asɨ kutɨ mɨtə, njé kɨ nungɨ andi asɨ kutɨ mehḛ, taa njé kɨ nungɨ ɓəy andi asɨ ɓu kare tɔ.»