Search form

Markɨ 5

Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔ dɨngəm tɨ dɔnangɨ Gərasa tɨ

(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)

1Jəju əi kɨ njé ndo je ləne tḛḛi gɨdɨ ba tɨ, dɔnangɨ tɨ lə dɨje kɨ Gərasa tɨ. 2Lokɨ Jəju ḭ me to tɨ ur nangɨ nɨngə, taji naa tɨ no̰o̰, dəw madɨ kare kɨ aw kɨ ndɨl kɨ majal rɔne tɨ, tḛḛ dɔ ɓadɨ je tɨ re ɨnge. 3Dəw ka kɨn ra ɓe dɔ ɓadɨ je tɨ. Re e kɨ kulə gɨndɨ ka, dəw kare kɨ asɨ dɔe lo ka tɨ goto. 4Dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ nja ba̰y ba̰y, taa ɨləi kangɨla gɨndɨ njae tɨ tɔ. Nə gangɨ kulə gɨndɨ rɨw rɨw ta, tətɨ gɨndɨ nɔsɨ nɔsɨ tɔ. Dəw kɨ asɨ kuwe gɨn tɔgɨne tɨ goto. 5Dɔ kagɨ lo je pətɨ, kondɔ kɨ kada, lo njɨye e dɔ ɓadɨ je tɨ kɨ dan mbal je tɨ kɨ wuy kɨ kur tane tɨ. Nɨngə tɨjə rɔne gangɨ batɨ batɨ kɨ gajɨ mbal je. 6Lokɨ oo Jəju sa̰y nu ɓəy nɨngə, a̰y kɨ ngɔdɨ re ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰e tɨ. 7Nɨngə ur kɔl kɨ tɔgɨne ngay ə nə: «Jəju kɨ NGon lə Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu, e ri ə ɨge rɔm tɨ ə? M-uwə njai me tɔ Luwə tɨ, adɨ-m ko̰ al!» 8Əl ta kɨn be tadɔ ta kɨ Jəju əl-e ə nə: «Ḭ ndɨl kɨ majal, ɨtḛḛ kɔ rɔ dɨngəm tɨ kɨn.» 9Jəju dəje ə nə: «Tɔi nə na?» E təl əl-e ə nə: «Tɔm nə “kosɨ njé rɔ je”, mbata jɨ ba̰y ngay.» 10No̰ kɨ dɔ Jəju kɨ nja naa tɨ nja naa tɨ kadɨ tuwə-de kɔ me ɓe tɨ kɨn al.

11Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, kosɨ kɔsongɨ je ngay a usoi nḛ kadɨ mbal tɨ no̰o̰. 12NDɨl je kɨ majal no̰i dɔ Jəju tɨ əli-e əi nə: «Ɨtuwə-je adɨ j-aw dan kɔsongɨ je tɨ kam, j-ur mede tɨ.» 13Jəju ndɨgɨ səde dɔ tɨ, adɨ tḛḛi me dɨngəm tɨ ka kɨn, ə awi uri me kɔsongɨ je tɨ. Taji naa tɨ no̰o̰, kosɨ kɔsongɨ je kɨ asi dɨbɨ joo kare, ɓɨngəi-naa kadɨ mbal tɨ taa, tosi me ba tɨ, adɨ a̰yḭ-naa man oyi. 14NJé ngəm kɔsongɨ je a̰yḭ-naa awi me ɓe-bo tɨ, kɨ me ndɔ je, ɔri poy nḛ kɨ ra nḛ dɨje, adɨ dɨje awi kadɨ n-ooi nḛ kɨ ra nḛ. 15Lokɨ dɨje ka kɨn rəi tḛḛi rɔ Jəju tɨ nɨngə, ooi dɨngəm kɨ aw kɨ ndɨl je kɨ majal ka kɨn ɨsɨ rɔe tɨ. OOi-e kadɨ ɨsɨ kɨ angal kɨ majɨ, taa ɨsɨ kɨ kɨbɨ rɔne tɨ tɔ. Nḛ je kɨn ra adɨ ɓəl rade ngay. 16Nɨngə dɨje kɨ awi lo nḛ je tɨ kɨ Jəju ra, ɔri madɨde je poy nḛ kɨ tḛḛ dɔ dɨngəm tɨ kɨ aw kɨ ndɨl je kɨ majal, kɨ kɨ dɔ kɔsongɨ je tɨ. 17Be ə, ɨləi ngɨrə kadɨ no̰i dɔ Jəju əi nə: «NJai ba, ɨyə̰ dɔnangɨ ləje, ə aw.» 18Dɔ kagɨ lo tɨ kɨ Jəju ɨsɨ al me to tɨ gogɨ nɨngə, dɨngəm kɨ Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal me tɨ ka kɨn dəje kadɨ n-aw sie. 19Nə Jəju ɔdɨ al, ə əl-e ə nə: «Ɔtɨ aw ɓe dan noji je tɨ, ɔr-de poy nḛ kɨ Ɓaɓe ra səi kɨ ko kəm-to-ndoo kɨ ətɨ ɓəl kɨ ɔjɨ dɔi tɨ kɨn.» 20E be ə, dɨngəm ka kɨn ɔtɨ aw dɔnangɨ ɓe-bo je tɨ kɨ dɔgɨ, ɔr poy nḛ je kɨ Jəju ra sie. Dɨje pətɨ kɨ oy ta kɨn, ətɨ-de ɓəl.

Ta lə ngo lə Jayrusɨ kɨ ta lə dəne kɨ nje mo̰y məsɨ

(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)

21Lokɨ Jəju təl aw gɨdɨ ba tɨ kɨ to nɨngə, kosɨ dɨje ngay kawi-naa rɔe tɨ kadɨ ba tɨ. 22Nɨngə kɨ kare kɨ dan nje kun dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ tɔe nə Jayrusɨ re. Lokɨ oo Jəju nɨngə, osɨ nangɨ njae tɨ, 23no̰ dɔe tɨ kɨ man kəmne ə nə: «NGonm kɨ dəne kɨ du ɨsɨ oy. NJai ba, kadɨ aw ɨndə jii dɔe tɨ adɨ ɨngə rɔ nga, ə oy al.» 24Jəju ɔtɨ aw sie, nɨngə kosɨ dɨje ngay njɨyəi goe tɨ, mborəi-e kɨ yo je kɨ nḛ je.

25Dəne kare kɨ mo̰y məsɨ ade ko̰ ɓal dɔgɨ gɨde e joo e dan kosɨ dɨje tɨ no̰o̰. 26Mo̰y kɨn ade ko̰ ngay, adɨ a̰y ngɔdɨ ngay tɔ go dɨje tɨ kɨ njé ra dɨje mo̰y, nə tujɨ nḛ kɨngə ləne dɔ tɨ kɔ kare, nɨngə ɨngə ko̰ jide tɨ tə kɨngə yo. Mo̰y aw kɨ kəte tə kaw par par, nḛ kɨ to sotɨ goto. 27Dəne ka kɨn oo ta lə Jəju. Be ə, dan kosɨ dɨje tɨ, re kɨ rəbɨ kɨ gɨdɨ Jəju tɨ, ɔdɨ ta kɨbɨ lie. 28MBata əl mene tɨ ə nə: «Kɨn ə re ta kɨbɨ lie par ə m-ɔdɨ ə, rɔm a nga.» 29Nɨngə taji naa tɨ no̰o̰ par, gɨn məsɨ lie gangɨ, adɨ gər me rɔne tɨ təkɨ rɔne nga ngata. 30Loe tɨ no̰o̰, Jəju gər me angalne tɨ təkɨ tɔgɨ tḛḛ rɔne tɨ. Be ə, təl kəmne gogɨ dan kosɨ je tɨ, dəjɨ-de ə nə: «Na ə ɔdɨ ta kɨbɨ ləm ə?» 31NJé ndo je lie əli-e əi nə: «Ḭ wa ɨgər majɨ kadɨ kosɨ je mborəi-ni kɨ yo je kɨ nḛ je, ə ɨtəl dəjɨ ə nə: “Na̰ ɔdɨ-m ɓəy a?”» 32Nə Jəju nay kɨ lo go̰ lo tɨ gə gɨdɨne kadɨ n-oo dəne ə wa kɨ ra nḛ kɨn. 33Ɓəl ra dəne ka kɨn ngay, adɨ dadɨ par par, mbata gər nḛ kɨ rae me rɔe tɨ. Be ə, re osɨ nangɨ nja Jəju tɨ, əl-e ta je kɨ rɔjetɨ pətɨ kɨ to mee tɨ. 34Nə Jəju əl-e ə nə: «NGonm, kadɨ-me ləi aji. Aw kɨ lapɨya, ə kadɨ ɨngə rɔ nga dɔ mo̰y tɨ ləi.»

35Lo kɨ Jəju a əl ta ba ɓəy nɨngə, dɨje madɨ ḭ me kəy tɨ lə Jayrusɨ, kɨ e kɨ bo dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, əli-e əi nə: «NGoni oy, ɨtapɨ NJe ndo, al ngata.» 36Lokɨ Jəju oo ta kəlde be nɨngə, use dɔ tɨ al, ə əl kɨ bo kɨ dɔ kəy kaw-naa tɨ ə nə: «Adɨ ɓəl rai al, adɨ mei par!» 37Jəju ɔgɨ kadɨ dɨje awi sie, nə ɨyə̰ Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, Ja̰ kɨ ngoko̰ Jakɨ nɨm par ə adɨ awi sie. 38Lokɨ rəi tḛḛi ɓe lə kɨ bo kɨ dɔ kəy kaw-naa tɨ nɨngə, Jəju oo dɨje kɨ ɨsɨ sɨngəi sokɨto, ɨsɨ no̰i je, uri wuy je. 39Jəju ur me kəy tɨ nɨngə, əl-de ə nə: «Ra ban ə dɨje sɨngəi dɔ naa tɨ sokɨto kɨ no̰ be ə? NGon oy al, nə to ɓi kare.» 40Dɨje ɨbəi Jəju kogii. Be ə, Jəju adɨ dɨje pətɨ tḛḛ taga, nɨngə baw ngon nɨm, ko̰ ngon nɨm, njé ndo je lie kɨ dani-e nɨm par ə awi sie me kəy tɨ kɨ ngon to tɨ. 41Jəju uwə ji ngon, əl-e ə nə: «Talɨta kumi!»+ Adɨ kɔr me nə: «NGon kɨ dəne, m-əli m-ə nə, ḭ taa!»

42Taji naa tɨ no̰o̰, ngon kɨ dəne ḭ taa, njɨyə, tadɔ ɓale e dɔgɨ gɨde e joo. Nḛ kɨ Jəju ra kɨn ətɨ dɨje ɓəl kɨ dum. 43Lo kɨn tɨ, Jəju dəjɨ-de kadɨ əli ta nḛ kɨ ra nḛ kɨn dəw madɨ al. Nɨngə, əl-de kadɨ adi nḛ kuso ngon kɨ dəne ka kɨn uso.