Search form

Markɨ 5:1

Jəju tuwə ndɨl je kɨ majal dɔ dɨngəm tɨ dɔnangɨ Gərasa tɨ

(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)

1Jəju əi kɨ njé ndo je ləne tḛḛi gɨdɨ ba tɨ, dɔnangɨ tɨ lə dɨje kɨ Gərasa tɨ.