Search form

Markɨ 5:21

Ta lə ngo lə Jayrusɨ kɨ ta lə dəne kɨ nje mo̰y məsɨ

(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)

21Lokɨ Jəju təl aw gɨdɨ ba tɨ kɨ to nɨngə, kosɨ dɨje ngay kawi-naa rɔe tɨ kadɨ ba tɨ.