Search form

Markɨ 5:35

35Lo kɨ Jəju a əl ta ba ɓəy nɨngə, dɨje madɨ ḭ me kəy tɨ lə Jayrusɨ, kɨ e kɨ bo dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, əli-e əi nə: «NGoni oy, ɨtapɨ NJe ndo, al ngata.»