Search form

Markɨ 6

Dɨje kɨ Najarətɨ tɨ taai me Jəju al

(Mt 13.53-58; Lk 4.16-30)

1Jəju ḭ loe tɨ no̰o̰, aw ɓe-bo tɨ kɨ tɔgɨ tɨ+ , naa tɨ kɨ njé ndo je lie. 2Lokɨ ndɔ ta kə̰ə̰ lə Jɨpɨ je asɨ nɨngə, Jəju ɨlə ngɨrə ndo dɨje nḛ me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Dɨje ngay kɨ oi nḛ ndo lie, nḛ ndo kɨn ətɨ-de ɓəl, adɨ əli əi nə: «Dəw kam, ɨngə nḛ ndo kɨn ra ə? Ə na ə ade gosɨ ta kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ə? Tɔgɨ kɨ ra-n nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ɨngə ra ə? 3Ma nje kɨjə kagɨ wa ka am wa? E ngo lə Mari al a? Jakɨ je, kɨ Jose je, kɨ Judɨ je, kɨ Sɨmo̰ je, əi ngako̰e je al a? Taa, konane je ka ɨsi səje ne tɔ al a?» Ta kɨ dəji kɨn ɔgɨ-de kadɨ adi mede Jəju. 4Be ə, Jəju əl-de ə nə: «NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɓa, e me ɓe koje tɨ, kɨ dan noje je tɨ, kɨ me kəy tɨ lie ə dɨje a kɨdi-e tɨ.» 5Lo kadɨ Jəju ra nḛ kɔjɨ kɨ ətɨ ɓəl me ɓe tɨ kɨ Najarətɨ tɨ goto, nə ɨndə jine dɔ njé mo̰y je tɨ kɨ na je gandɨ gandɨ par, adɨ-de ɨngəi rɔ nga. 6NDɔjɨ Jəju ngay kɨ mbata mbatɨ kɨ mbati kadi-e mede.

Jəju ɨlə njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo

(Mt 9.35; 10.1,5-14; Lk 9.1-6)

Jəju njɨyə kɨ ngan ɓe je kɨ gugɨ dɔ Najarətɨ, ndo dɨje nḛ. 7Nɨngə, Jəju ɓa njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo, ə ɨlə-de joo joo. Adɨ-de tɔgɨ dɔ ndɨl je tɨ kɨ majal tɔ. 8Jəju ndɔr mbide kadɨ uni nḛ kare mbata dɔ rəbɨ al, nə gɔl kare ba par. Əl-de ə nə: «A uni nḛ kuso al nɨm, ɓɔl al nɨm, taa a ɓɨgɨri la me kulə dɔ ɓədɨsi tɨ al nɨm tɔ. 9Ɨləi sa njasi tɨ, ə awi kɨ kɨbɨ kare ba.» 10Kɨn ə uri me kəy tɨ madɨ, ə uwə səsi rɔne tɨ ə, ɨsi tɨ ratata ndɔ kawsi tɨ. 11Ə re lo madɨ tɨ, ə dɨje mbati kuwəi səsi kɨ rɔde tɨ, ə se mbati koo dɔ ta ləsi, lokɨ ɨsɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨn kɨ taga nɨngə, ɨndəi bu kɨ njasi tɨ kɔ+ , mba kadɨ to tə nḛ ndəjɨ ndude. 12NJé ndo je awi ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ mba kadɨ dɨje tui kalde. 13Tuwəi ndɨl je kɨ majal ngay ta uri yɨbɨ dɔ njé mo̰y je tɨ ngay, ngai-de tɔ.

Koy Ja̰ Batɨsɨ

(Mt 9.35; 10.1,5-14; Lk 9.1-6)

14NGar Erodɨ oo ta lə Jəju, tadɔ tɔɓa lie asɨ lo je nakɨ nakɨ. Dɨje kɨ na je əi nə: «Ja̰ Batɨsɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ. Gɨne kɨn ə aw-n kɨ tɔgɨ mba ra-n nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl.» 15NJe kɨ nungɨ əli əi nə: «E Eli kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ.» NJé kɨ na je ɓəy əli əi nə: «E nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ tə nje kɨ rəi kəte kɨn be tɔ.» 16Lokɨ Erodɨ oo ta kɨn nɨngə, əl ə nə: «E Ja̰ kɨ ndɔ kɨ madɨ gangi dɔe ka ə ḭ lo koy tɨ.»

17Erodɨ əl be, tadɔ ndɔ kɨ adɨ uwəi Ja̰, dɔɔi-e kɨ sən, ɨləi-e dangay tɨ, mbata lə Erodɨyadɨ, kɨ nee ngoko̰e Pɨlɨpɨ, kɨ tae nene tɨ, 18ə Ja̰ əl-e ta dɔ tɨ ə nə: «E go tɨ al kadɨ ɨtaa nee ngoko̰i, nei tɨ+19Wongɨ ra Erodɨyadɨ dɔ Ja̰ tɨ ngay, adɨ sangɨ rəbɨ tɔl-e, nə asɨ tɔl-e al. 20Tadɔ Erodɨ ɓəl Ja̰, gər kadɨ e dəw kɨ nje ra nḛ kɨ dana, taa e dəw kɨ ay njay tɔ. Be ə, Erodɨ ngəm-e-n majɨ. Lokɨ Erodɨ oo ta kəl Ja̰ nɨngə, ta kɨn uwe kɨ ta, nə be ka, Erodɨ ge koo ta kəl Ja̰ par par. 21NDɔ kɨ majɨ kɨ Erodɨyadɨ ɨsɨ sa kəte kəte ka re nga. Adɨ e ndɔ rɔnəl kojɨ Erodɨ, ə Erodɨ adɨ rai nḛ kuso. Nɨngə ndɔe tɨ kɨn, Erodɨ ɓa kɨ bo je ləne nɨm, ɓa njé kun dɔ njé rɔ je ləne nɨm, taa ɓa njé tɔɓa je kɨ dɔnangɨ Galile tɨ tɔ. 22Dɔ kagɨ lo kuso nḛ tɨ, ngo lə Erodɨyadɨ kɨ dəne, ur kəy gode tɨ, ndam. NDam lə ngon kɨ dəne kɨn nəl Erodɨ ngay, taa nəl dɨje kɨ ɓar-de lo nḛ kuso tɨ ngay tɔ, adɨ ngar əl ngon kɨ dəne ka kɨn ə nə: «Ɨdəjɨ-m nḛ kɨ mei ge par ə m-a m-adi.» 23Erodɨ aw bɨtɨ un ndune kɨ kɨbɨ rɔ ade ə nə: «Nḛ je pətɨ kɨ ɨdəjɨ-m, ə m-a m-adi. Re e dəbɨ ko̰ɓe ləm ka a ɨngə.» 24NGon kɨ dəne tḛḛ aw taga, aw dəjɨ kone ə nə: «E ri ə kadɨ m-dəje ə?» Ə ko̰e əl-e ə nə: «Ɨdə-je dɔ Ja̰ Batɨsɨ.» 25NGon kɨ dəne təl langɨsi ba aw rɔ ngar tɨ əl-e ə nə: «Təkɨ j-a-n taji-naa tɨ ne wa kɨn, kadɨ adɨ-m dɔ Ja̰ Batɨsɨ me supɨra tɨ.» 26Me ngar tujɨ ɔjɨ-n dɔ nḛ kɨ ngon kɨ dəne dəje kɨn, nə lo kadɨ ɔge goto kɨ mbata kun mɨndɨ kɨ un, taa kɨ mbata dɨje kɨ ɓar-de lo nḛ kuso tɨ tɔ kɨn. 27Be ə, taji-naa tɨ no̰o̰, ngar un ndune adɨ asɨgar kare kɨ nje ngəm-e kadɨ aw kəy dangay tɨ gangɨ dɔ Ja̰ re-n. 28Asɨgar aw gangɨ dɔ Ja̰ me supɨra tɨ, re-n adɨ ngon kɨ dəne, nɨngə ngon kɨ dəne ka kɨn təl-n adɨ kone. 29Lokɨ njé ndo je lə Ja̰ oi poye nɨngə, rəi uni nɨne awi dɨbi.

Jəju adɨ nḛ kuso dɨngəm je dɨbɨ mi usoi

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Ja̰ 6.1-15)

30Lokɨ njé kaw kɨlə je təli lo kɨlə je tɨ ləde nɨngə, kawi-naa rɔ Jəju tɨ, ɔri-e poy nḛ je kɨ rai kɨ nḛ je kɨ nḛ je kɨ ndoi dɨje adi-e oo. 31Kosɨ dɨje ngay awi nɨm, təli nɨm adɨ lo kadɨ njé ndo je ɨngəi ngon dɔ kagɨ lo ndi be kadɨ usoi nḛ ka goto. Be ə, Jəju əl-de ə nə: «Ɨrəi adɨ j-awi lo kɨ dɨje gotoi tɨ mba kadɨ ɔri kə̰ə̰ ndə̰y.» 32Be ə, ali me to tɨ mba kaw kɔsɨ rɔde ngərəngɨ, lo kɨ dɨje gotoi tɨ. 33Dɨje ngay ooi-de lo kawde tɨ, ə gəri-de ɓətɨ tɔ. Dɨje ḭḭ ɓe-bo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, a̰yḭ-naa kɨ njade bur bur awi kəte, lo kɨ Jəju kɨ njé ndo je ɨsɨ awi tɨ.

34Lokɨ Jəju ur nangɨ me to tɨ nɨngə, oo kosɨ dɨje ngay. Lokɨ oo-de, oo kəm-to-ndoo ləde, tadɔ awi tə batɨ je kɨ nje kul-de goto be. E be ə, Jəju un dɔ kagɨ lo ngay ndo-n-de nḛ. 35Lokɨ kadɨ yətɨ rɔne kɨ bəlme taa njé ndo je ɔti kɨ rɔ Jəju tɨ əli-e əi nə: «Lo kɨ j-ai me tɨ ne kɨn, e lo kɨ dɨje gotoi tɨ, nɨngə kadɨ ɨsɨ ur tɔ. 36Majɨ kadɨ ɨtuwə dɨje kam adɨ awi kɨ lo ndɔr je tɨ, kɨ ngan ɓe je tɨ, ndogi nḛ kuso usoi.» 37Nə Jəju təl əl-de ə nə: «Səi je wa adi-de nḛ usoi.» Nɨngə, njé ndo je dəji-e əi nə: «Kadɨ j-aw jɨ ndogɨ mapa asɨ sɨlə ɓu joo+ j-adɨ-de usoi wa?» 38Jəju təl əl-de ə nə: «Mapa kɨ jisi tɨ e ban ə? Awi dan dɨje oi.» Lokɨ awi dan dɨje tɨ, dəji nɨngə, təli əli-e əi nə: «Mapa e mi, ə kanjɨ joo tɔ.» 39Jəju un ndune adɨ-de kadɨ adi dɨje ɨsi nangɨ kɨ kute kute dɔ wale tɨ kɨ mbəl. 40Be ə, dɨje uwəi-naa ɓu ɓu je, kutɨ mi kutɨ mi je, ə ɨsi nangɨ kɨ bare bare. 41Jəju ɔy mapa kɨ mi kɨ kanjɨ kɨ joo, un kəmne kɨ taa, əl ta kɨ Luwə mba kadɨ njangɨ dɔ nḛ kuso kɨn. Go tɨ, Jəju uwə mapa je ka kɨn gangɨ naa tɨ ə adɨ njé ndo je kadɨ ləbi kosɨ dɨje. Kanjɨ je kɨ joo ka, Jəju ləbɨ dɨje pətɨ tɔ. 42Dɨje pətɨ usoi nḛ ndani majɨ. 43Nɨngə, njé ndo je ɔyi gɨndɨ mapa je, kɨ kanjɨ je kɨ nay, kare dɔgɨ gɨde e joo ɓəy. 44Dɨje kɨ usoi nḛ kɨn asi dɨngəm je dɨbɨ mi.

Jəju njɨyə dɔ man tɨ

(Mt 14.22-33; Ja̰ 6.16-21)

45NDə̰y ba go tɨ, Jəju ɔsɨ njé ndo je ləne kadɨ ali me to tɨ, awi gɨdɨ ba tɨ kəte no̰ne tɨ, kɨ kaw kɨ ɓe-bo Bətɨsayda tɨ nu. Nɨngə dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, e a tuwə kosɨ je kadɨ awi. 46Lokɨ Jəju adɨ-de awi nɨngə, ɔtɨ aw dɔ mbal tɨ mba kəl ta kɨ Luwə. 47Lokɨ lo ndul ngata nɨngə, to e dan batɨ, ə Jəju e kɨ karne ba ə nay nangɨ gogɨ. 48Jəju oo kadɨ njé ndo je ləne ɨngəi ko̰ ngay lo kɔsɨ to tɨ, tadɔ nəl ɨlə, sur to kɨ gogɨ gogɨ, adɨ pungɨ ba ra-de majal. Dan lo tɨ ɓa, Jəju ḭ a njɨyə dɔ man tɨ, ɨsɨ aw kɨ rɔde tɨ, nɨngə ge kadɨ n-də tade ɓəy. 49Ə lokɨ ooi-e a njɨyə dɔ man tɨ nɨngə, oi kadɨ e muwə̰ dəw yo, adɨ uri kɔl. 50Əi je wa pətɨ ooi-e, adɨ ɓəl rade ngay. Nə kalangɨ ba, Jəju əl-de ə nə: «Adi mesi osɨ nangɨ nə e mi, ə ɨɓəli al!» 51Jəju al gode tɨ me to tɨ nɨngə, gɨn nəl gangɨ. Nḛ je kɨn ətɨ-de ɓəl ngay. 52Tadɔ kɨ rɔjetɨ, njé ndo je gəri kəm nḛ kɨ Jəju ra ɔjɨ dɔ mapa kɨn al, kɨ mba me nga̰ ləde.

Jəju adɨ rɔ nga njé mo̰y je dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ

(Mt 14.34-36)

53Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɨndəi ba gangi nɨngə, tḛḛi dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ, ɨndəi to ləde nangɨ. 54Lokɨ uri nangɨ taa par ə, dɨje gəri Jəju; 55adɨ a̰yḭ-naa ngɔdɨ asi ɓe je kɨ dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ nakɨ, nakɨ. Dɨje ɨləi rɔde, ɔyi njé mo̰y je ləde me nḛ kotɨ njé mo̰y je tɨ, rəi səde rɔ Jəju tɨ. 56Lo je pətɨ kɨ aw tɨ, ngan ɓe je, kɨ ɓe-bo je, kɨ lo ndɔr je, dɨje rəi kɨ njé mo̰y je ɓuki-de ta mbalo tɨ, ə no̰i dɔ Jəju tɨ kadɨ ɨyə̰ njé mo̰y je adɨ ɔdi ta kɨbɨ lie par ə a ɨngəi rɔ nga. Nɨngə, njé kɨ ɔdi ta kɨbɨ lie, ɨngəi rɔ nga tɔ.