Search form

Markɨ 6:2

2Lokɨ ndɔ ta kə̰ə̰ lə Jɨpɨ je asɨ nɨngə, Jəju ɨlə ngɨrə ndo dɨje nḛ me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Dɨje ngay kɨ oi nḛ ndo lie, nḛ ndo kɨn ətɨ-de ɓəl, adɨ əli əi nə: «Dəw kam, ɨngə nḛ ndo kɨn ra ə? Ə na ə ade gosɨ ta kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ə? Tɔgɨ kɨ ra-n nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl be kɨn ɨngə ra ə?