Search form

Markɨ 6:20

20Tadɔ Erodɨ ɓəl Ja̰, gər kadɨ e dəw kɨ nje ra nḛ kɨ dana, taa e dəw kɨ ay njay tɔ. Be ə, Erodɨ ngəm-e-n majɨ. Lokɨ Erodɨ oo ta kəl Ja̰ nɨngə, ta kɨn uwe kɨ ta, nə be ka, Erodɨ ge koo ta kəl Ja̰ par par.