Search form

Markɨ 6:22

22Dɔ kagɨ lo kuso nḛ tɨ, ngo lə Erodɨyadɨ kɨ dəne, ur kəy gode tɨ, ndam. NDam lə ngon kɨ dəne kɨn nəl Erodɨ ngay, taa nəl dɨje kɨ ɓar-de lo nḛ kuso tɨ ngay tɔ, adɨ ngar əl ngon kɨ dəne ka kɨn ə nə: «Ɨdəjɨ-m nḛ kɨ mei ge par ə m-a m-adi.»