Search form

Markɨ 6:30

Jəju adɨ nḛ kuso dɨngəm je dɨbɨ mi usoi

(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Ja̰ 6.1-15)

30Lokɨ njé kaw kɨlə je təli lo kɨlə je tɨ ləde nɨngə, kawi-naa rɔ Jəju tɨ, ɔri-e poy nḛ je kɨ rai kɨ nḛ je kɨ nḛ je kɨ ndoi dɨje adi-e oo.