Search form

Markɨ 6:45

Jəju njɨyə dɔ man tɨ

(Mt 14.22-33; Ja̰ 6.16-21)

45NDə̰y ba go tɨ, Jəju ɔsɨ njé ndo je ləne kadɨ ali me to tɨ, awi gɨdɨ ba tɨ kəte no̰ne tɨ, kɨ kaw kɨ ɓe-bo Bətɨsayda tɨ nu. Nɨngə dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, e a tuwə kosɨ je kadɨ awi.