Search form

Markɨ 6:48

48Jəju oo kadɨ njé ndo je ləne ɨngəi ko̰ ngay lo kɔsɨ to tɨ, tadɔ nəl ɨlə, sur to kɨ gogɨ gogɨ, adɨ pungɨ ba ra-de majal. Dan lo tɨ ɓa, Jəju ḭ a njɨyə dɔ man tɨ, ɨsɨ aw kɨ rɔde tɨ, nɨngə ge kadɨ n-də tade ɓəy.