Search form

Markɨ 6:5

5Lo kadɨ Jəju ra nḛ kɔjɨ kɨ ətɨ ɓəl me ɓe tɨ kɨ Najarətɨ tɨ goto, nə ɨndə jine dɔ njé mo̰y je tɨ kɨ na je gandɨ gandɨ par, adɨ-de ɨngəi rɔ nga.