Search form

Markɨ 6:55

55adɨ a̰yḭ-naa ngɔdɨ asi ɓe je kɨ dɔnangɨ Gənəjarətɨ tɨ nakɨ, nakɨ. Dɨje ɨləi rɔde, ɔyi njé mo̰y je ləde me nḛ kotɨ njé mo̰y je tɨ, rəi səde rɔ Jəju tɨ.