Search form

Markɨ 7:13

13Ɨgo̰i tujɨ kɨ ɨsɨ tuji ta lə Luwə kɨ nḛ jibəl ɓe ləsi, kɨ ɨsɨ ɨndoi dɨje kɨ kəte kəte kɨn oi! Taa nḛ je kɨ rangɨ kɨ toi be ngay kɨ ɨsɨ rai e no̰ ɓəy.»