Search form

Markɨ 7:14

Nḛ je kɨ a ra dəw adɨ ay njay al ta kəm Luwə tɨ

(Mt 15.10-20)

14Go tɨ nɨngə, Jəju ɓa kosɨ dɨje kɨ rɔne tɨ ɓəy ə əl-de ə nə: «Səi pətɨ, uri mbisi majɨ oi ta ləm, ə kadɨ ɨgəri mee tɔ.»