Search form

Markɨ 7:19

19Təkɨ rɔjetɨ, nḛ je kɨn pətɨ awi nga̰me tɨ al, nə awi kandae tɨ yo.» Ɓa go tɨ, tḛḛi kɔ. (Ta lə Jəju kɨn tɔjɨ kadɨ nḛ kuso je pətɨ əi kɨ kay njay.)