Search form

Markɨ 7:25

25Təkɨ rɔjetɨ, re wa kɨ Jəju re tḛḛ ɓəy par ə, dəne madɨ kɨ ndɨl kɨ majal ɨsɨ adɨ ko̰ ngone kɨ dəne oo ta lie, ə a̰y re osɨ nangɨ njae tɨ.