Search form

Markɨ 7:36

36Jəju ndɔ mbi dɨje kɨ oy nḛ kɨn kadɨ dəw əl tae kəte adɨ dəw kɨ rangɨ oo al. Lokɨ ndɔr mbide kɨ nja naa tɨ naa tɨ kadɨ dəw ɔr poy nḛ kɨn al nɨngə, kadɨ be ɓəy ə dɨje ɔri poy nḛ rae kɨ kəte kəte.