Search form

Markɨ 7:6

6Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Ta kɨ Luwə əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tane tɨ Ejay dɔsi tɨ e ta kɨ rɔjetɨ. Səi njé kədɨ kəm dɨje, tadɔ Luwə adɨ Ejay ndangɨ ə nə:

“Gɨn dɨje kɨn ɔsi gonm kɨ nda tade kare,

Nə mede e sa̰y səm.