Search form

Markɨ 8:1

Jəju adɨ nḛ kuso dɨje dɨbɨ sɔ

(Mt 15.32-39)

1Me ndɔe je tɨ kɨn, kosɨ dɨje ngay kawi-naa təkɨ rangɨ ɓəy dɔ Jəju tɨ. Nɨngə, nḛ kɨ kadɨ usoi goto. Be ə Jəju ɓa njé ndo je ləne əl-de ə nə: