Search form

Markɨ 8:11

Parɨsɨ je dəji nḛ kɔjɨ Jəju

(Mt 16.1-4)

11Parɨsɨ je ḭḭ no̰o̰ rəi nɨngə, ɨləi ngɨrə najɨ ta tɨ kɨ Jəju, ɓa dəji-e kadɨ ra nḛ kɔjɨ madɨ kɨ ḭ dɔra̰ tɨ adɨ-de n-ooi. Dəji-e be tə kɨlə kɨ kɨyə mba kuwə-n dəw.